Privacyverklaring

Stichting Lobby Lokaal, gevestigd aan Emmy Andriessestraat 280

1087 ML

Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

lobby@stichtinglobbylokaal.nl Emmy Andriessestraat 280

1087 ML

Amsterdam +31203346620

Mara van Waveren is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Lobby Lokaal Hij/zij is te bereiken via mara@stichtinglobbylokaal.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Lobby Lokaal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lobby@stichtinglobbylokaal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Lobby Lokaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Lobby Lokaal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Lobby Lokaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Voor- en achternaam  E-mailadres  Telefoonnummer 
Trainingen 

 

In het geval van een aanmeldingsformulier, bewaart Lobby Lokaal voor- en achternaam tot maximaal een maand na na het evenement, om zonodig een verslag of bedankmail na te zenden.

 

In het geval van een aanmeldingsformulier, bewaart Lobby Lokaal e-mailadressen tot maximaal een maand na na het evenement, om zonodig een verslag of bedankmail na te zenden.

 

In het geval van een aanmeldingsformulier, bewaart Lobby Lokaal telefoonnummers tot maximaal een maand na na het evenement, om zonodig een verslag of bedankmail na te zenden.

 

Evenementen 

 

In het geval van een aanmeldingsformulier, bewaart Lobby Lokaal voor- en achternaam tot maximaal een maand na na het evenement, om zonodig een verslag of bedankmail na te zenden.

 

In het geval van een aanmeldingsformulier, bewaart Lobby Lokaal e-mailadressen tot maximaal een maand na na het evenement, om zonodig een verslag of bedankmail na te zenden.

 

In het geval van een aanmeldingsformulier, bewaart Lobby Lokaal telefoonnummers tot maximaal een maand na na het evenement, om zonodig een verslag of bedankmail na te zenden.

 

Nieuwsbrief 

 

In geval van aanmelding, bewaart Lobby Lokaal deze gegevens tot het moment van afmelding.

 

In geval van aanmelding, bewaart Lobby Lokaal e-mailadressen tot het moment van afmelding.

 

N.v.t.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Lobby Lokaal verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Lobby Lokaal gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Lobby Lokaal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar lobby@stichtinglobbylokaal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Lobby Lokaal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Lobby Lokaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via lobby@stichtinglobbylokaal.nl.

TOP